Privacyverklaring 

Praktijk0113 hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om de privacy te waarborgen. Praktijk0113 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Praktijk0113:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk om toestemming vraagt voor het verwerken van persoonsgegevens in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Praktijk0113 daar wettelijk toe verplicht is;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.  
 • Er voor zorgt dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, wanneer deze worden gedeeld voor het maken van afspraken met derde partijen (denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars);
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en ook eist van partijen die in opdracht van Praktijk0113 persoonsgegevens verwerkt;
 • Jouw recht respecteert om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten wordt door Praktijk0113 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ergotherapeutische- of psychosomatische dossiervorming;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de psychosomatische zorg met direct betrokken zorgverleners en verwijzers;
 • Rapportages aan verzekeraars, WMO en leveranciers voor voorzieningen;
 • Directe declaraties aan de cliënt.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk0113 de volgende persoonsgegevens aan jou vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • BSN;
 • Verzekeringsgegevens geverifieerd via Vecozo;
 • Medische gegevens;
 • Gegevens uit verwijzingen van artsen en specialisten;
 • Bankrekeninggegevens bij directe betalingen.

 

Algemeen privacyverklaring
Om goede ergotherapeutische- en psychosomatische zorg te kunnen verlenen, legt Praktijk0113 contactgegevens en paramedische gegevens vast. Dit wordt gedaan in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat Praktijk0113 gegevens alleen gebruikt voor het verlenen van ergotherapeutische- en psychosomatische zorg en de bijbehorende administratie en dat gegevens goed worden beveiligd tegen inbreuk door derden. Praktijk0113 bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal Praktijk0113 uw gegevens verwijderen. Er worden gegevens uitgewisseld met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit wordt via beveiligde systemen (zoals Zorgmail) gedaan en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Praktijk0113 raadpleegt uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taak. Praktijk0113 vraagt om uw toestemming, voordat uw gegevens of de gegevens van uw kind beschikbaar worden gesteld aan ziekenhuizen, huisartsen of andere directbetrokkenen. Praktijk0113 heeft ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van informatievoorziening en voor het beheren van het digitale cliëntdossier (Zorgadmin). Praktijk0113 heeft deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook heeft Praktijk0113 contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510, een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg, toegepast. Wanneer het, ondanks deze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door Praktijk0113 te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). 
Als u klachten heeft over de wijze waarop Praktijk0113 uw gegevens behandeld neemt u dan contact met mij op (simone@praktijk0113.nl). Mocht u er via deze weg niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Simone Bek-Geus van Praktijk0113, gevestigd aan de van Dusseldorpstraat 3 4461 LT Goes, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heeft u een klacht over de behandeling of over uw therapeut, dan kunt u contact opnemen met de therapeut.
Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met de therapeut, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn. 
Contactgegevens:
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 116
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-42 16 100

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Praktijk0113, dan kunt u altijd contact opnemen.